Kvalitet i elevhälsan enligt skollagen och Socialstyrelsens föreskrifter

TID OCH PLATS

Den 22 februari 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande ansvarig nämnd för skolan och elevhälsan, skolchefer, rektorer, elevhälsochefer, skolkuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor och skolläkare samt andra intresserade kommunalt verksamma.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Skollagens kvalitetsbestämmelser omfattar hela elevhälsan. Samtidigt ställer Socialstyrelsens kvalitetsföreskrifter särskilda krav på elevhälsans medicinska och psykologiska insatser.

Under dagen kommer klargöras vilka kvalitetskrav som gäller för den samlade elevhälsan enligt 4 kap skollagen. Vidare kommer gås igenom vilka författningsreglerade särskilda krav på kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem som gäller för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser.

En särskild fråga som kommer att tas upp är vad ändringen i skollagen den 2 juli 2023 med ett uttryckligt krav på att elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete egentligen innebär i praktiken.

Under utbildningen kommer även att redogöras för vad ett kvalitetsledningssystem för elevhälsans samtliga insatser sak innehålla samt hur kvalitetsledningssystemet ska utformas och användas.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-02-21. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor