Kvalitetsledningssystem för verksamhet enligt SoL, LSS och HSL

– Socialstyrelsens krav och praktisk vägledning

TID OCH PLATS

Den 21 oktober 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 450 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, MAS och MAR, kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvariga, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra kommunalt verksamma.

Under dagen kommer bl.a. tas upp följande.

Socialstyrelsen ställer i föreskrifter krav på att det ska finnas ett kvalitetsledningssystem för all kommunal hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Föreskrifterna ställer även krav på systematiskt förbättringsarbete för att verksamheterna ska uppfylla krav på god kvalitet som följer enligt olika författningar.

Under denna dag ges praktisk vägledning om hur kommunen ska möta kvalitetskraven.

Under dagen ges även vägledning och tips om hur man kan gå tillväga för att ta fram ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelse krav och de krav som ställs av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ur programmet

– Gemensam syn på kvalitet inom socialtjänsten, LSS och kommunal HSL.
– Socialstyrelses och IVO:s synpunkter och anmärkningar i läges- och tillsynsrapporter.
– Socialstyrelsens definition av kvalitetsbegreppet.
– Ansvar och uppgifter för ledningsansvariga chefer, kvalitetsansvariga, SAS, verksamhetschefer enligt HSL, MAS/MAR m.fl.
– Fördelningen av ansvaret vid anlitandet av privata utförare eller vårdgivare (LOU och LOV).
– Vad är ett bra kvalitetsledningssystem, hur vet vi att vi har lyckats?
– Vad menas med verksamhetsbeskrivning?
– Vad menas med lagkravslistor och hur ska dessa utformas?
– Kommunala riktlinjer i ett kvalitetsledningssystem – vad gäller?
– Vilka processer och rutiner ska finans med?
– Hur ska processerna och rutinerna beskrivas och hur omfattande ska beskrivningarna vara?
– Särskilt om samverkan i kvalitetsledningssystemet.
– Förbättringsarbetet – riskanalyser, klagomål, lex Sarah, patientsäkerhetsarbete (lex Maria) och egenkontroll som en del av ledningssystemet.
– Beröringspunkter och gränsdragning mellan avvikelser, vårdskador och missförhållanden.
– Rapportering och utredning av avvikelser, lex Sarah rapporter och rapporter enligt PSL (lex Maria).
– Särskilt om krav på utredning av klagomål och synpunkter.
– Socialstyrelsens krav på egenkontroll och riskanalys.
– Fördelarna med ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 samt svårigheter och fallgropar i kvalitetsarbetet.
– Erfarenheter från arbete med kvalitetsledningssystem i några kommuner, praktiska tips och exempel.
– Gemensam diskussion om uppkomna frågor.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-10-20. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 070-6118611 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor