Lex Sarah för utredare inom socialtjänsten och LSS

– vad ska rapporteras och hur ska rapporterna utredas?

TID OCH PLATS

Den 11 december 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 450 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, mottagare och utredare av lex Sarah rapporter, kvalitetsutvecklare, SAS m.fl.

Möjlighet finns för deltagarna att innan utbildningsdagen skicka in egna frågeställningar som kommer att besvaras under dagen.

Under dagen ges vägledning för utredare om vad som ska rapporteras. Samtidigt ges praktisk vägledning för hur rapporterna ska utredas. Frågor som bl.a. kommer att tas upp är definition av god kvalitet, skillnad mellan avvikelse och missförhållande, vad ska ingå i en lex Sarah utredning, gränsdragning mellan rapportering enligt lex Sarah och rapportering enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria), vilka krav ställs på en lex Sarah rutin, hur motstridiga uppgifter i en utredning ska värderas m.m.

PROGRAM

Praktisk tillämpning av lex Sarah inom socialtjänsten och LSS
– Grundläggande bestämmelser i socialtjänstlagen och föreskrifterna om lex Sarah.
– Vad betyder det att alla verksamma inom socialtjänsten ska medverka till god kvalitet?
– Vad innebär att verksamheten är av god kvalitet?
– Definitionen av vilka som anses verksamma inom socialtjänsten.
– Definition och avgränsning av verksamhet som omfattas av lex Sarah.
– Rapport redan om någon kan komma i fråga för en insats – exempelvis vid bristande hantering av aktualiseringar eller vid brister i det uppsökande ansvaret.
– Vad innebär kravet på att alla missförhållanden ska anmälas?
– När ska en avvikelse från god kvalitet ses som ett missförhållande?
– Definition av vad som anses som ett missförhållande.
– Vad avses med hot mot eller konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.
– Särskilt om stölder som missförhållanden.
– Vad gäller när andra huvudmän avviker från god kvalitet?
– Gränsdragning gentemot brister som istället ska hanteras enligt patientsäkerhetslagen eller andra författningar.
– Vad är ett allvarligt missförhållande – när ska anmälan ske till IVO?
Nämndens ansvar och skyldigheter
– Nämndens informations- och utredningsansvar.
– När behöver uppgifter som rör lex Sarah delegeras?
– Särskilt om nämndens skyldighet att fastställa rutiner.
Rapportmottagande och utredning
– Synpunkter på val av rapportmottagare och utredare. Lämpliga rutiner och former för rapporteringen m.m.
– Gränsdragning mellan en lex Sarah rapport och ett klagomål.
– Utredningens struktur och innehåll.
– Utredning av händelseförloppet – hur långt ska man gå?
– Vad ska enskild brukare/klient informeras om?
– Enskilds samtycke vid kontakt med andra huvudmän.
– Utredning av rapport som gäller barn eller personer med nedsatt beslutsförmåga.
– Värdering av enskilds och personalens uppgifter i utredningen.
– Hantering av motsägelsefulla uppgifter om en händelse.
– Kartläggning av orsakerna till det inträffade.
– Tekniker för kartläggning av orsakssamband och grundorsaker till händelseförloppet.
– Olika tillvägagångssätt för identifiering av åtgärder som ska vidtas för att förhindra att något liknande inträffar igen.
– Kartläggning och analys av tidigare händelser och då vidtagna åtgärder.
– Uppföljning av vidtagna åtgärder, egenkontroll och riskanalys enligt SOSFS 2011:9.
– Former för beslut eller ställningstagande.
– Utredning som avslutas utan beslut.
– Utredning av allvarligt missförhållande och anmälan till IVO.
– Dokumentation av lex Sarah ärendet.
– Vad ska dokumenteras i Lex Sarah-ärendet respektive enskildas personakter?
– Diarieföring och lex Sarah.
Hantering av klagomål och synpunkter
– Klagomål och synpunkter från klienter, brukare eller andra – vad gäller enligt Socialstyrelsens kvalitetsföreskrifter?
– Skillnader mellan utredning av klagomål och hantering av medborgarsynpunkter.
– Särskilt om hantering av klagomål och synpunkter som indikerar missförhållanden.
Lex Sarah i kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9
– Nödvändiga rutiner i ledningssystemet för klagomålshantering, avvikelser från god kvalitet och missförhållanden.
– Periodisk sammanställning och analys av avvikelser och rapporter.
– Identifiering av systematiska brister och förbättringsåtgärder.
Övriga frågor som tas upp av deltagarna – diskussion och svar

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-12-10. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 070-6118611 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor