Vad gäller när enskildas rätt enligt SoL och LSS kommer i konflikt med arbetsmiljön?

– vad gäller när de kolliderar med varandra?

TID OCH PLATS

Den 17 september 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 450 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, arbetsmiljöansvariga utförarchefer, biståndshandläggare och LSS-handläggare, verksamhetschefer HSL och MAS/MAR samt andra intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAMPUNKTER

– Rätten till bistånd och skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen (2001:453, SoL).
– Rätten till insatser för stöd och service enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
– Kommunens skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, HSL) att bl.a. ge god vård.
– Arbetsmiljölagens (1977:1160, AML) bestämmelser om förebyggande av ohälsa och olycksfall i arbetet samt om en god arbetsmiljö för personalen.
– Olika arbetsmiljöfaktorer – trakasserier eller hot och våld, hygieniska faktorer såsom smittrisker och ohyra samt rökning, fysiska eller andra faktorer.
– AML:s bestämmelser om bl.a. så kallat skyddstopp och stängning av arbetsplatser vid mer allvarliga risker för personalens liv eller hälsa.
– Vad gäller om enskildas rättigheter kommer i konflikt med personalens rätt till en god arbetsmiljö?
– Finns det situationer när intresset av en god arbetsmiljö väger över den enskildes önskemål om att få sina insatser?
– Krav på den formella hanteringen bl.a. dokumentation av riskbedömningar och incidenter eller händelser enligt AML.
– Vad ska dokumenteras i personakter och journaler vid t.ex. incidenter och för personalens arbetsmiljö negativa händelser?
– Vilka åtgärder kan kommunen vidta när enskildas och personalens rättigheter kolliderar med varandra?
– Går det till exempel att besluta att ompröva eller dra in beviljade insatser enligt SoL och LSS?
– Vägledande beslut från Justitieombudsmannen (JO) om vad som gäller vid insatser enligt SoL och LSS.
– Domar från kammarrätterna om möjligheterna att ompröva biståndsbeslut enligt SoL med hänvisning till tvingande säkerhetsskäl för att säkerställa en god arbetsmiljö.
– Övrig vägledning för hanteringen bl.a. i cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
– Frågor eller exempelärenden som tas upp av deltagarna, diskussion och svar (i mån av tid).

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-09-16. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor