Rättsliga förutsättningar och regler för kommunal arbetsmarknadsverksamhet

TID OCH PLATS

Den 3 september 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 450 kr per deltagare exklusive moms. I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktas sig till politiker i arbetsmarknadsnämnd och socialnämnd eller motsvarande med ansvar för kommunala arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd.

Utbildningen riktar sig även till arbetskonsulenter och annan personal inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet, socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd samt andra intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAM

– Kommunernas utrymme att bedriva arbetsmarknadsverksamhet enligt bl.a. kommunallagen och lagen om vissa kommunala befogenheter.
– Vad får kommunen göra och var går gränsen mot arbetsförmedlingens ansvar?
– Organisationen av kommunens arbetsmarknadsverksamhet – gemensam organisation eller annan samverkan med socialtjänstens försörjningsstöd.
– Arbets- och uppgiftsfördelningen mellan personalen inom arbetsmarknadsverksamheten och socialsekreterarna inom försörjningsstödet.
– Vilka åtgärder eller arbetsfrämjande insatser får och kan erbjudas inom verksamheteten?
– Finns det gränser för samarbetet med arbetsgivare och näringslivet – vad gäller till exempel för förmedling och bidrag till sommararbete eller annat arbete?
– Vad gäller när enskilda inte följer överenskommen planering och gällande ordningsregler?
– Finns möjlighet att till exempel ställa krav på till nykterhet och drogtester för deltagandet?
– Hur får och kan genomförandet och uppföljningen av kommunala arbetsmarknadsinsatser dokumenteras?
– Sekretess och tystnadsplikt inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet – vad gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen?
– Informationsutbyte med till exempel försörjningsstödet och statliga myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
– Domstolsavgöranden, beslut från JO och IVO som rör kommunal arbetsmarknadsverksamhet samt vägledning från bl.a. SKR.
– Rättsliga nyheter bl.a. Regeringens aktivitetsreform – vad betyder reformen för den kommunala arbetsmarknadsverksamheten och försörjningsstödet?
– Frågor som tas upp av deltagarna, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-09-02. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor