Sekretess och tystnadsplikt i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO)

TID OCH PLATS

Den 13 september 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 450 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och arbetsledare, socialsekreterare samt personal som svarar för att utföra vård, behandling eller stödinsatser inom IFO.

PROGRAMPUNKTER

– Viktiga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen om bl.a. sekretess samt tystnadsplikt och vad den innebär.
– Kravet i SoL på att handlingar som rör enskildas förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
– När är jag behörig som handläggare eller utförare att ta del av eller läsa information som rör enskilda?
– Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från den sekretess som gäller för IFO.
– Möjligheterna till utbyte av information vid samverkan med andra verksamheter i kommunen eller andra myndigheter.
– Den inre sekretessen mellan IFO enheter och andra verksamheter inom socialförvaltningen eller motsvarande.
– Vad gäller för informationsutbyte mellan till exempel socialsekreterare och socialtjänstens öppenvård?
– Vad gäller för informationsutbyte mellan försörjningsstödet och den kommunala arbetsmarknadsverksamheten?
– Vad gäller för informationsutbyte vid anlitandet av externa utförare, till exempel enskilda HVB-hem?
– När behövs samtycke från enskilda och på vilket sätt kan samtycket lämnas samt hur ska det dokumenteras?
– När finns möjligheteter att bryta sekretessen för att enskilda ges nödvändig vård, behandling eller annat stöd?
– Vårdnadshavarens rätt till information och när sekretess annars kan gälla för dem.
– När finns möjlighet att bryta sekretessen och göra anmälningar eller lämna uppgifter till polis eller åklagare och andra myndigheter?
– Skyldigheterna att göra anmälningar vid misstanke om bidragsbrott och att lämna underrättelser vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
– Straffansvaret vid brott mot tystnadsplikten (sekretessbrott) eller när personal obehörigen gått in och läst i journaler (dataintrång).
– Vägledande beslut från JO och domstolspraxis samt vägledning från bl.a. Socialstyrelsen om sekretess och tystnadsplikt i socialtjänsten
– Frågor från deltagarna – diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-09-12. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 070-6118611 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor