Sekretess och tystnadsplikt i vården och omsorgen enligt SoL och LSS samt HSL

TID OCH PLATS

Den 26 november 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 450 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande med ansvar för kommunens verksamheter för äldre och funktionsnedsatta personer, chefer och arbetsledare, biståndshandläggare och LSS-handläggare, undersköterskor och annan utförarpersonal samt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
.

PROGRAMPUNKTER

– Viktiga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) om bl.a. sekretess samt tystnadsplikt och vad den innebär.
– Kravet i SoL och LSS om att handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
– Patientdatalagens krav på att enbart personal som har en vårdrelation med patienter eller annars behöver det för arbetet ska ha tillgång till patientuppgifter (inre sekretess).
– När är jag behörig som handläggare eller utförare av vård- och omsorgsinsatser att få ta del av eller läsa information som rör enskilda.
– Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från den sekretess som gäller för vården och omsorgen.
– Möjligheterna till utbyte av information vid samverkan med olika verksamheter i kommunen eller andra myndigheter, främst regionens hälso- och sjukvård.
– Gäller sekretess mellan myndighetshandläggarna och utförarna eller mellan olika utförarenheter, till exempel den dagliga verksamheten och ett gruppboende eller mellan växelvården och hemtjänsten?
– Vad gäller för informationsutbyte mellan kommunen och externa utförare eller LOV-utförare?
– Vad gäller för informationsutbyte mellan utförare enligt SoL eller LSS och hemsjukvården?
– När behövs samtycke från enskilda och på vilket sätt kan samtycket lämnas samt hur ska samtycket dokumenteras?
– Vad gäller när enskilda på grund av sitt hälsotillstånd inte kan samtycka, till exempel på grund av en långt gången demenssjukdom?
– När finns möjligheter att bryta sekretessen för att enskilda ska kunna ges nödvändig vård och omsorg?
– När har företrädare för enskilda som vårdnadshavare, gode män och förvaltare rätt att ta del av sekretessbelagda uppgifter?
– Anhöriga och andra närståendes delaktighet i vården och omsorgen – vilken möjlighet har de att få del av integritetskänsliga uppgifter?
– När finns möjlighet att bryta sekretessen och göra anmälningar eller lämna uppgifter till polis eller åklagare och andra myndigheter?
– Skyldigheterna att göra anmälningar vid bidragsbrott eller att lämna underrättelser vid misstanke om felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
– Straffansvaret vid brott mot tystnadsplikten (sekretessbrott) eller när personal obehörigen gått in och läst i journaler (dataintrång).
– Informationsutbyte vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation enligt lagen om sådan dokumentation.
– Påverkas sekretessen av kommunens beslut att införa ett system för sammanhållen dokumentation?
– Vägledande beslut från JO och domstolspraxis samt vägledning från bl.a. Socialstyrelsen om sekretess och tystnadsplikt i socialtjänsten och LSS samt hälso- och sjukvården.
– Frågor från deltagarna – diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-11-25. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 070-6118611 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor