Socialtjänstens ansvar för stöd och skydd vid missbruk enligt SoL och LVM

–nu och i framtiden

TID OCH PLATS

Den 14 maj 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare som arbetar med vuxenärenden, stödpersonal och behandlare samt andra intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAMPUNKTER

– Socialnämndens skyldighet att sörja för hjälp och vård för att enskilda ska komma ifrån missbruk.
– Rätten till bistånd enligt SoL i form av vård, behandling och annat stöd vid missbruk och beroende.
– Det uppsökande ansvaret vid kännedom om att enskilda personer har missbruk och beroende.
– Principerna i SoL om frivillighet, respekt för enskildas rätt till självbestämmande och integritet.
– Skyldigheten för socialnämnden att ingripa till skydd för enskilda vid allvarligt fortgående missbruk.
– Gränsdragningsfrågor och ansvarsfördelning mot andra huvudmäns ansvar, främst regionen.
– Hanteringar av LVM-anmälningar och annan kännedom – när ska en utredning enligt 7 § LVM inledas?
– Förutsättningar för vård enligt LVM enligt lagen och domstolspraxis från främst HFD och kammarrätterna.
– Vad är ett fortgående missbruk enligt LVM?
– LVM-indikationerna – hälsoindikationen, den sociala indikationen och faroindikationen.
– Vad krävs för att den enskilde ska anses utsätta sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara?
– Vad menas med att den enskilde löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv?
– När kan den enskilde anses befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående?
– När ska omedelbara omhändertaganden ske och vad krävs för beslut om sådant omhändertagande?
– Domstolsprocessen vid omedelbara omhändertaganden och ansökningar om vård.
– Praktiska tips för processen, särskilt vid muntliga förhandlingar i LVM-mål.
– Vägledning för handläggningen av ärenden t.ex. Socialstyrelsens handbok om LVM.
– Särskilt om vad som gäller vid samsjuklighet – när ska LPT tillämpas och inte LVM?
– Andra särskilda frågor bl.a. tillämpning av LVM för unga vuxna 18 – 21 år.
– Rättsliga nyheter, intressanta domar samt beslut av JO och IVO i frågor som rör LVM.
– Samsjuklighetsutredningens (SOU 2021:93) förslag om att bl.a. överföra ansvaret för all behandling och tvångsvård på regionerna.
– I mån av tid – andra frågor som tas upp av deltagarna, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-05-13. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor