Socialtjänstens bostadsansvar samt sociala kontrakt och andra boendefrågor

TID OCH PLATS

Den 19 mars 2023 kl. 09.00 – 12.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande samt samtliga som arbetar med boendefrågor i kommunen.

PROGRAMPUNKTER

– Socialtjänstens ansvar för hemlöshet och bostadslöshet enligt lag och praxis.
– Vilken betydelse har barnrättsperspektivet i praktiken fått i domstolspraxis?
– Särskilt om ansvaret för skyddat boende och hjälp att ordna bostad vid våld i nära relation.
– Kommunens ansvar att ta emot och ordna boende för nyanlända.
– Vad gäller för kontrakten vid vård- och omsorgsboenden?
– Hur kan eller bör hyreskontrakten vara utformade för att vara lagliga?
– Finns möjligheter att villkora avtalen med t.ex. villkor om alkohol och droger eller annat?
– Vad gäller för stödboenden eller liknande för missbrukare m.fl.?
– Vad kan socialtjänsten göra om enskilda inte betalar hyran eller är misskötsamma?
– Hur hanteras situationer när bekanta och närstående orsakar störningar?
– Kan enskilda avhysas när de t.ex. har socialt kontrakt eller bor på vård- och omsorgsboende?
– Formulering av beslut om bistånd i form av bl.a. hjälp med att ordna boende.
– Frågor om uppföljning samt stöd till enskilda att sköta sin bostad och betala hyran.
– Frågor som tas upp av deltagarna, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2024-03-18. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor