Utbildning för SAS och kvalitetsansvariga inom socialtjänst och LSS

TID OCH PLATS

Den 5 mars 2024 kl. 09.30 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialt ansvariga samordnare (SAS), kvalitetsansvarig och övriga intresserade inom kommunal verksamhet enligt SoL och LSS.

Under dagen kommer bl.a. tas upp följande.

– Lite historik – ursprunget till rollen som SAS och kvalitetsansvarig.
– SAS och kvalitetsansvarig idag – hur tolkas rollen och uppdraget – exempel från några kommuner.
– Skillnader och likheter mellan SAS och kvalitetsansvarig, vad kan man förvänta sig och vad bör ingå i respektive uppdrag.
– Gränsdragning mellan SAS och kvalitetsansvarigs uppdrag och det ansvar för kvalitet som åvilar chefer och andra medarbetare i organisationen.
– Vilket uppdrag har SAS och kvalitetsansvarig för framtagande och uppdatering av ett kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9?
– Vem bestämmer om vad ledningssytemet ska innehålla, vem ansvarar för nödvändiga uppdateringar m.fl. frågor.
– SAS och kvalitetsansvarigs uppdrag för hantering av avvikelser.
– SAS, kvalitetsansvarig och lex Sarah – samverkan med verksamheten, utredning och beslut om missförhållanden, vem ansvarar för att föreslagna åtgärder ska genomföras m.fl. frågor.
– Krav på klagomålshantering i verksamhet enligt SoL och LSS – vem gör vad?
– Andra frågor som tas upp av deltagarna.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-03-04. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor