Allmänna villkor vid beställning av tjänster

Betalningsvillkor

Som betalningsvillkor för våra juridiska och andra tjänster gäller tio (10) dagar om inget annat har avtalats med beställaren.

Vid beställningar av uppdragsutbildningar, juridiska handledningar samt juridiska eller andra tjänster ansvarar beställaren för att erforderliga och riktiga faktureringsuppgifter lämnas i samband med beställningen. Kommunlex tillämpar med fördel elektronisk fakturering. Om faktura returneras på grund av otillräckliga eller felaktiga faktureringsuppgifter tas ut en avgift om f.n. 250 kr för utställande av ny faktura (administrativ avgift).

Vid försenad betalning kan även dröjsmålsränta komma att debiteras enligt gällande lagstiftning. Därtill kan förseningsavgift på högst 450 kr komma att tas ut.

Utbildningar och uppdrag

Beställning och bekräftelse av utbildningar och uppdrag sker på e-post. På begäran från beställaren kan särskilt kontrakt för genomförande av utbildningen eller uppdraget undertecknas.

Om inte annat överenskommits vid beställning ska avbokning av uppdrag eller utbildning ske senast fyra (4) veckor innan dag då uppdraget eller utbildningen ska genomföras. Om avbokning sker senare har Kommunlex rätt att debitera 100 procent av för beställningen avtalat pris.

Juridiskt biträde och rådgivning

Kommunlex erbjuder telefon och e-post rådgivning samt biträder våra kunder med rådgivning i enskilda ärenden. Vi företräder även våra kunder som ombud i domstolsprocesser och förhandlingar samt genomför rättsutredningar och konsultuppdrag.

Vi besvarar enklare frågor från våra avtalskunder normalt inom fem arbetsdagar, tidsplan för svar på mer komplicerade frågeställningar överenskoms särskilt vid varje tillfälle.

Beställaren ansvarar för att rådgivning ges på avidentifierade uppgifter eller handlingar. För det fall rådgivningen innebär att vi tar del av sekretessreglerade uppgifter enligt offentlighets- och sekretesslagen förbinder sig KOMMUNLEX och dess anställda att iaktta tystnadsplikt gällande sekretessreglerade uppgifter i ärendet. På begäran från beställaren kan särskild sekretessförbindelse undertecknas.

Vid ombudsbiträde upprättas fullmakt för en enskild jurist på KOMMUNLEX, vilket innebär att ombudet är s.k. osjälvständig uppdragstagare för beställaren och omfattas av den sekretess som gäller för beställarens verksamhet.