Juridiska tjänster

Kommunlex jurister har mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning och domstolarna. Genom våra jurister erbjuder vi rådgivning i främst förvaltningsrättsliga och kommunalrättsliga frågor. Våra jurister kan anlitas som ombud i domstolsprocesser och förhandlingar. De kan även anlitas för juridiska konsultuppdrag.

Kommunlex jurister kan t.ex. bistå med juridisk kvalitetssäkring av kommunens ärendehandläggning genom bl.a. löpande juridisk handledning till myndighetsutövare och utförare. De kan biträda kommuner i ärenden och mål enligt LVU och LVM samt mål enligt socialtjänstlagen, LSS, Skollagen m.fl. författningar. De kan vara ombud i ärenden och mål om skadeståndsansvar vid fel och försummelse i myndighetsutövning samt i tvistemål och fordringstvister. Vidare kan våra jurister genomföra juridiska granskningar och rättsutredningar för att säkerställa en god rättssäkerhet eller på särskild anledning, såsom att en rapport gjorts enligt lex Sarah.

Kommunlex har specialistkompetens inom bl.a. följande områden:

Kommunalrätt
Allmän civilrätt
Socialrätt (IFO samt äldre- och funktionshindersomsorg enligt socialtjänstlagen)
LSS samt assistansersättning (SFB)
Barnskydd (LVU)
Tvångsvård för missbrukare (LVM)
Hälso- och sjukvårdsrätt
Skollagstiftning samt elevhälsa
Familjerättsliga frågor för kommuner
Psykiatrisk tvångsvård (LPT)
Rättspsykiatrisk vård (LRV)
Lagen om bostadsanpassningsbidrag
Lagen om mottagande av asylsökande (LMA)
Alkohollagen
Kommunal tillsynsverksamhet
Offentlighet och sekretess
Skadestånd vid t.ex. fel och försummelse i myndighetsutövning
Tvistemål och fordringstvister med t.ex. leverantörer av sociala och andra tjänster
Personuppgiftslagen, socialregister- och patientdatafrågor
Mänskliga rättigheter samt EU-lagstiftning för offentlig verksamhet
Offentlig upphandling och valfrihetssystem (LOU och LOV)