Vi hjälper er att kvalitetssäkra, förbättra och effektivisera kommunala verksamheter

KommunLex kan bistå med att utveckla och säkra kvaliteten i enlighet med de författningsreglerade kraven för specifika verksamheter inom t.ex. socialtjänsten, LSS, kommunal hälso- och sjukvård samt elevhälsan. Exempelvis kan vi bistå med framtagande av kvalitetsledningssystem, tillämpning av lex Sarah samt arbete med patientsäkerhet och lex Maria.

Vi erbjuder bland annat utbildning och expertstöd för en god tillämpning och kvalitet enligt gällande lagar och författningsbestämmelser såsom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) och Skolverkets författningssamling (SKOLFS) för all social omsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt elevhälsans medicinska och psykologiska insatser.

Vi genomför även verksamhetsöversyner och genomlysningar samt juridiska ärendegranskningar, i syfte att säkerställa att verksamheten lever upp till de författningsreglerade kraven på rättssäkerhet och god kvalitet.

Vi biträder dessutom med stöd i framtagandet av kommunala styrdokument såsom reglementen, delegationsordningar, rutiner och riktlinjer.

Vi erbjuder därtill juridisk handledning i tillämpningen av lagstiftningen för myndighetsutövare och utförare.

Dessutom erbjuder vi expertstöd för framtagande av rutiner och överenskommelser gällande samverkan mellan kommunala verksamheter och andra huvudmän.