Ärenden inom socialpsykiatrin – nu och i framtiden

TID OCH PLATS

Den 27 augusti 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 450 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnden och andra kommunala nämnder med ansvar för socialpsykiatri samt chefer, handläggare och annan personal med ett ansvar för utredning och genomförande av insatser för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förutom tillämpningen av de nuvarande reglerna kommer bl.a. tas upp vad Samsjuklighetsutredningens förslag och förslaget om ny socialtjänstlag kan innebära för den framtida organisationen och arbetet inom socialpsykiatrin.

PROGRAMPUNKTER

– Nulägesbild enligt Socialstyrelsens och iakttagelser från IVO i tillsynen av kommunernas socialpsykiatri.
– Samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93) – så påverkar förslagen den framtida organisationen av och arbetet inom socialpsykiatrin.
– Särskilt om utredningens förslag om en samordnad verksamhet som ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av regionen och kommunen.
– Vad kan den nya socialtjänstlagen innebära för socialpsykiatrin, till exempel för möjligheten att ge insatser utan biståndsbeslut?
– Tillämpning av socialtjänstlagens nuvarande regler om personer som av psykiska, neuropsykiatriska eller andra skäl möter svårigheter i sin livsföring.
– Principiella utgångspunkter såsom att enskilda med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder enligt lagen ska ges möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
– Vad krävs för rätt till insatser från socialtjänsten och vad menas i lagen med betydande svårigheter?
– LSS tillämplighet för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
– Så avgörs vilken lag som ska tillämpas, socialtjänstlagen eller LSS.
– Socialpsykiatrins insatser – bostad med särskild service, kontaktperson, daglig sysselsättning och boendestöd samt Case Manager m.fl. insatser.
– Socialtjänstens bostadsansvar för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – vad gäller vid bostadslöshet och hemlöshet?
– Gränsdragning mellan olika biståndsinsatser – exempelvis boendestöd och hemtjänst.
– Gränsdragning mot regionens (psykiatrins) och IFO:s ansvar för målgruppen.
– Vad gäller vid ett samtidigt behov av stöd och omvårdnad, behandling för missbruk eller beroende samt hjälp på grund av bostadslöshet?
– Särskilt om socialtjänstens och socialpsykiatrins uppsökande ansvar för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
– Vägledande beslut från JO och IVO gällande det uppsökande ansvaret och dess omfattning.
– Handläggning och dokumentationsfrågor – aktualisering av ärenden och inledande av utredningar samt formulering av beslut uppdrag till utförarna.
– Hur hanteras specifika ansökningar när enskilda söker om t.ex. ett visst boende eller viss placering eller att boendestödet ska ges genom anhöriganställning.
– Uppföljningsansvaret – kommunens ansvar när personer inte ansöker om eller samtycker till behövliga insatser.
– Vem får företräda den enskilde – vad gäller för gode män och förvaltare samt anhöriga.
– Särskilt om formuleringen av insatsbesluten.
– Myndighetshandläggare och utförare – roller och ansvar.
– Vad ska bestämmas genom insatsbeslutet och vad kan lämnas till utförarna att bestämma tillsammans med den enskilde i genomförandeplan.
– Särskilt om bostadsfrågan – vad avgör om stöd ska ges i ordinärt boende eller om insats i form av bostad med särskild service ska beviljas?
– Rättspraxis i bostadsfrågor – bostad med särskild service eller bistånd med anskaffning av bostad eller lägenhet.
– Vilka krav kan ställas vid stödboenden och kommunkontrakt – går det ställa krav på t.ex. drogtester eller att den enskilde ska ta emot visst stöd för att få eller få bo kvar?
– Vissa frågor vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård samt öppen tvångsvård enligt LPT och LRV.
– Aktuella domstolsavgöranden samt andra rättsliga nyheter.
– Deltagarnas frågor, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-08-26. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor