Dokumentation i utförarverksamheter enligt SoL och LSS

TID OCH PLATS

Den 4 oktober 2024 kl. 09.00 – 12.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 750 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare och personal inom kommunens utförarverksamheter inom vården och omsorgen enligt SoL samt LSS. Utbildningen riktar sig även till personal med ansvar för kommunen verksamhetssystem samt andra intresserade kommunalt verksamma.

PROGRAMPUNKTER

– Varför ska och behöver genomförandet av insatser dokumenteras?
– Reglerna om dokumentation vid bl.a. utförandet i SoL och LSS.
– Socialstyrelsens föreskrifter om dokumentation i SOSFS 2014:5.
– Myndighetsbeslutet och beställningens betydelse för genomförandet och utförardokumentationen.
– Särskilt viktiga bestämmelser i Socialstyrelsens föreskrifter och råd.
– Vad är viktigt att tänka på som utförarpersonal?
– Särskilt om genomförandeplanernas betydelse.
– Den löpande dokumentationen – journalanteckningarna.
– När ska en journalanteckning göras och vad ska journalföras?
– Utförarnas egna uppföljningsansvar av insatsgenomförandet.
– Uppföljningsåtgärder och journalföring av åtgärderna.
– Vad ska dokumenteras vid klagomål och synpunkter från enskilda och anhöriga eller andra närstående?
– Vad ska dokumenteras vid avvikelser och missförhållanden?
– Vad ska till exempel dokumenteras när insatser inte kunnat utföras eller bara delvis kunnat utföras?
– Vad gäller för åtkomst till dokumentationen – vem får ha tillgång till och läsa bl.a. journalanteckningar?
– Vad gäller vid användandet av privata utförare, till exempel LOV-utförare, för att genomföra insatser?
– Övrig vägledning för utförarnas dokumentation samt bl.a. observationer från IVO.
– Information om nyheter i lagstiftningen – vad kan bl.a. förslaget om ny socialtjänstlag betyda för utförandet och dokumentationen m.m.
– Frågor från deltagarna, diskussion och svar – i mån av tid.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-10-03. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor