Fördjupningsdag i försörjningsstöd – svårbedömda ärenden och rättsliga nyheter

TID OCH PLATS

Den 4 september 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 450 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation. I avgiften ingår även möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa följdfrågor som knyter an till dagens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och handläggare inom försörjningsstödet samt andra intresserade kommunalt verksamma. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i ämnet.

Möjlighet finns för deltagarna att innan utbildningsdagen skicka in egna frågeställningar som kommer att besvaras under dagen.

PROGRAM

Fördjupningsdagen kommer att ha ett särskilt fokus på bl.a. frågorna nedan.

– Rättsliga nyheter – de statliga utredningarna om bidragstak och aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd samt nya intressanta domar m.m.
– Kommunens och socialtjänstens ansvar för ekonomiskt bistånd och stödinsatser för att komma i arbete och egen försörjning.
– Ansvarsfördelningen mot Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens ansvar att svara för rehabilitering och stödinsatser.
– Avgränsning mot Migrationsverkets ansvar för bistånd till dem som omfattas av LMA.
– Den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens roll och ansvar för bl.a. praktik och kompetenshöjande insatser eller annat stöd.
– Bedömningen i svårbedömda ärenden om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.
– Vad innebär i praktiken kravet på att den som kan arbeta ska stå till arbetsmarknadens förfogande?
– Hur avgör man om klienter med mera omfattande försörjningsstödshinder kan arbeta?
– Vem ska bedöma klientens arbetsförmåga och vilka underlag behövs i ärendet?
– Vad innebär lagens krav på att stå till arbetsmarknadens förfogande och hur stora krav kan egentligen ställas?
– Vad utgör enligt domstolarna godtagbara skäl för att inte stå till arbetsmarknadens förfogande?
– Bedömningen i ärenden när klienten har försörjningshinder till följd av exempelvis missbruk eller samsjuklighet.
– När är ett missbruk av sådan omfattning att krav på deltagande i t.ex. praktik eller kompetenshöjande verksamhet inte kan ställas på klienten?
– Finns det situationer när krav ändå kan ställas på att personer ska delta i rehabiliterande insatser eller andra åtgärder för att få försörjningsstöd?
– Vad gäller vid normöverskott innan ansökan och hur länge kan sådana överskott räknas som inkomst för klienten?
– Vad gäller för klienter som sparat av sitt försörjningsstöd eller andra inkomster när ansökningar görs?
– Vad gäller för insättningar på klientens konto och vid transaktioner på kontot i t.ex. Bitcoin eller genom Swish?
– Vilka krav kan ställas på enskilda med förmåga att arbeta och som står långt ifrån arbetsmarknaden eller är långtidsarbetslösa?
– Vad ingår i kommunens ansvar att bistå enskilda och vilket ansvar för åtgärder åvilar andra myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
– Vilka närmare krav kan ställas på deltagande i praktik eller kompetenshöjande verksamhet och andra åtgärder?
– Vilket ansvar har handläggarna att hjälpa enskilda i att få stöd från andra myndigheter för att uppnå självförsörjning.
– Hur hanteras ärenden där försörjningsstödet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika uppfattningar om enskildas förmågor och behov?
– Vad innebär i praktiken språkplikten i socialtjänstlagen?
– När kan krav ställas på att enskilda ska delta i SFI eller motsvarande utbildning vid folkhögskola?
– Vad är giltiga skäl för att inte delta i undervisning i svenska eller för frånvaro från sådan utbildning?
– Rättspraxis samt principiella beslut från JO och IVO som berör försörjningsstödet.
– Särskilda frågor och exempel från deltagarna, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-09-03. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor