Fördjupningsdag om hemtjänst, dagverksamhet och andra insatser för äldre i ordinärt boende

TID OCH PLATS

Den 26 augusti 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 450 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och arbetsledare, biståndshandläggare och övriga intresserade som är verksamma i kommunal äldreomsorg.

Under dagen kommer bl.a. tas upp följande

– Hemtjänstbegreppet enligt SoL och lagens förarbeten.
– Gränsdragning mellan hemtjänst och andra insatser, till exempel boendestöd och insatser enligt HSL.
– Vad menas med dagverksamheter enligt SoL och hur kan de vara organiserade eller uppbyggda?
– När går det att hänvisa enskilda till öppna dagverksamheter, utan biståndsbeslut?
– Domstolspraxis – när finns rätt till hemtjänst eller dagverksamhet och när kan ansökningar avslås med hänvisning till exempelvis den enskildes egna ansvar eller hushållsgemenskap?
– Var går gränsen för hemtjänst – när kan hänvisas till att behoven kan tillgodoses på annat sätt genom plats på särskilt boende?
– Kan enskilda begära anhöriganställningar eller bestämma vilken personal som ska utföra insatserna?
– Hur ska eller bör besluten om hemtjänst eller dagverksamhet formuleras?
– Hur detaljerade måste besluten vara samt hur kan beställningen till utförarna formuleras?
– Hur fort ska ett biståndsbeslut verkställas och vad gäller om beslutet inte kan verkställas fullt ut inom skälig tid?
– Hur hanteras ärenden där enskilda har kognitiv svikt eller kan vara beslutsoförmögna till följd av t.ex. demenssjukdom?
– När kan anhöriga eller andra närstående företräda enskilda och när har de rätt att få ta del av sekretessreglerade uppgifter?
– Vad gäller vid arbetsmiljöproblem vid genomförandet i den enskildes bostad?
– Handläggare och enhetschef – vem ansvar för och bestämmer vad?
– Handläggarnas och utförarnas gemensamma ansvar att följa upp alla biståndsbedömda insatser.
– Skyldigheten att dokumentera uppföljningsåtgärderna och resultatet av dem.
– Kort information om vad en ny socialtjänstlag och äldreomsorglag kan innebära för verksamheten?
– Frågor från deltagarna, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-08-23. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor