Fördjupningsdag om särskilt boende och korttidsboende för äldre

TID OCH PLATS

Den 21 mars 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 150 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och arbetsledare, biståndshandläggare och boendesamordnare samt övriga intresserade som är verksamma i kommunal äldreomsorg.

Under dagen kommer bl.a. tas upp följande

– De olika boendeformerna – särskilt boende, korttidsboende, biståndsbedömt trygghetsboende och icke-biståndsbedömda seniorlägenheter.
– Hur definieras de olika boendeformerna?
– Vad avgör om rätt till den ena eller andra boendeformen finns?
– Vilka faktorer är avgörande enligt domstolspraxis?
– Vilken betydelse har den äldres upplevelse av otrygghet för biståndsbedömningen?
– Hur ska eller kan besluten om bl.a. särskilt boende formuleras?
– Vad ska finnas med i och hur kan beställningen till utförarna formuleras?
– Handläggarnas och utförarnas gemensamma ansvar att följa upp alla biståndsbedömda insatser.
– Skyldigheten att dokumentera uppföljningsåtgärderna och resultatet av dem.
– Vad gäller för så kallade parboenden?
– Närmare om vilket boende som bör erbjudas, till exempel demensboende eller somatikboende?
– Handläggare, enhetschef och eventuell boendesamordnare, vem ansvar för och bestämmer vad?
– Hur fort ska boende erbjudas och vad gäller om verkställighet inte kan ske inom skälig tid?
– Hur hanteras situationer när enskilda eller deras företrädare tackar nej till ett eller flera erbjudanden?
– Hur hanteras ärenden där enskilda har kognitiv svikt eller kan vara beslutsoförmögna till följd av t.ex. demenssjukdom?
– När kan anhöriga eller andra närstående företräda enskilda och när har de rätt att få ta del av sekretessreglerade uppgifter?
– Särskilt om bemanningen på boendena – vad innebär bemanningskraven i socialtjänstförordningen i praktiken?
– Vad gäller vid svårigheter som kan uppkomma vid utförandet, till exempel när det kan finnas skäl att flytta en person till annat boende eller om det uppkommer störningar?
– Kort information om vad en ny socialtjänstlag och äldreomsorglag kan innebära?
– Frågor från deltagarna, diskussion och svar.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-03-20. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor