Juridik för chefer i utförarverksamhet enligt SoL och LSS samt HSL

TID OCH PLATS

Den 16 oktober 2024 kl. 09.00 – 16.00.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 3 450 kr per deltagare exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnden eller motsvarande kommunal nämnd, socialchefer, verksamhetschefer HSL, chefer med ett ansvar för genomförandet av insatser enligt SoL och LSS samt HSL. Utbildningen riktar sig också till övriga intresserade.

PROGRAMPUNKTER

– Rollen som utförarchef – beslutsfattare, arbetsledare, budget- och arbetsmiljöansvarig samt ansvarig för vård och omsorg.
– Tillämningen av centrala författningar och regler för utförandet.
– Kommunallagen – delegerad beslutanderätt och jäv.
– Socialtjänstlagen och LSS – rätten till insatser och utföraruppdraget.
– Kraven på kvalitet och bemanning vid utförandet av beslutade insatser.
– Kommunal hälso- och sjukvård – vad ingår i uppdraget?
– Vad gäller vid utförandet delegerade HSL-insatser och hjälp med egenvård?
– Tystnadsplikts- och sekretessfrågor samt åtkomst till akter och journaler.
– Vad ska bestämmas av handläggare och framgå av beställningen?
– Vad kan bestämmas av utförarna tillsammans med enskilda?
– Ändringar av verkställigheten, t.ex. flytt av enskilda till annat boende.
– Enskildas rätt till delaktighet och självbestämmande i vård och omsorg.
– Hantering av konflikter mellan enskildas rättigheter och arbetsmiljön.
– Skyddsåtgärder och otillåtna tvångsåtgärder – vad gäller?
– Chefens roll vid klagomål och synpunkter samt vid avvikelser.
– Delaktighet och behörighet för anhöriga att företräda enskilda – vad gäller?
– Vad gäller för gode män och förvaltare när enskilda t.ex. har annan uppfattning?
– Domar från främst HFD och beslut från JO i frågor som berör utförandet av vård- och omsorgsinsatser.
– Frågor som tas upp av deltagarna, diskussion och svar (i mån av tid).

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-10-15. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor